36V 电动自行车

36V 电动自行车

YYL-TSL1.906
YYL-TSL1.906
Spec.: 14Ah