36V 电动自行车

36V 电动自行车

YYL-TSL2.906
YYL-TSL2.906
Spec.: 17.5Ah