36V 电动自行车

36V 电动自行车

YYL-TSLA.906
YYL-TSLA.906
Spec.: 17.5Ah